Wat een lef!

Stan Veldpaus | 17 augustus 2021

Laat ik dit artikel beginnen met mijn lof uit te spreken voor de gemeente Nijmegen.
Zij heeft het aangedurfd een openbare parkeergarage te sluiten, op basis van een opname door de leverancier van een beveiligingsinstallatie.
Juist met mooi weer en voor aanvang van het weekend. Hulde.

Zorgen over het brandveiligheidsniveau

De Kelfkensbos garage is een openbare parkeergarage met ca. 600 parkeerplaatsen en is al tientallen jaren oud. De garage ligt ondergronds en is indertijd voorzien van een rookbeheersingssysteem
welke aangestuurd wordt door een automatische brandmeldinstallatie met doormelding naar de brandweer.
Een kenmerk van genoemde installaties is dat dit een maatpakket betreft voor de betreffende situatie (het gebruik van het object en de geometrie van het object) en dat het technische installaties betreft welke op een juiste wijze beheerd en onderhouden moeten worden teneinde in nominale staat te blijven verkeren. Omdat de gemeente zich zorgen maakte over het brandveiligheidsniveau in de parkeergarage heeft men onlangs een ter zake kundige leverancier van rookbeheersingssystemen de opdracht verstrekt voor een zogeheten 0-inspectie. Deze inspectie had tot doel te achterhalen in welke staat de installaties verkeren en of de installaties nog passen bij het gebruik van nu. En eveneens de maatregelen te beschrijven welke benodigd zijn om de installaties in nominale staat te brengen en in beeld te brengen welke organisatorische en bouwkundige maatregelen benodigd zijn om het object te brengen naar de staat van het oorspronkelijke gebruik. Tijdens de inspectie zijn echter meerdere onvolkomenheden geconstateerd welke de gemeente dus heeft doen besluiten de genoemde rigoureuze maatregel te treffen.

Gebrekkig onderhoud en oneigenlijk gebruik

Er lijkt sprake te zijn van achterstallig onderhoud waardoor kan worden gesteld dat de installaties niet in optimale nominale staat verkeren. Naast enkele gevonden kleine technische mankementen werden echter ook gebruiksgebreken vastgesteld. Zo vindt er in de garage oneigenlijke opslag plaats en was er zelfs ter plaatse van de afvoerschachten, daar waar wordt verondersteld dat rook en hitte wordt afgevoerd, sprake van opslag.
Hierbij wil ik opmerken dat het krantenartikel, waarin verslag wordt gedaan van het sluiten van de parkeergarage, melding maakt dat het brandbeveiligingssysteem niet voldoende zou functioneren.
In de praktijk ligt dit dus genuanceerder en blijkt het systeem niet voldoende te kunnen functioneren omdat er met name op het organisatorische vlak meerdere onvolkomenheden zijn geconstateerd zoals het gebrekkige onderhoud en het oneigenlijke gebruik van de garage.

Hulde ook hier voor de professionele en gedegen aard van de 0-inspectie.

Het bouwbesluit en het bouwcertificaat

Het bouwbesluit kent sinds 2012 de verplichting om brandbeveiligingsinstallaties zoals rookbeheersingssystemen, brandmeldinstallaties en alarm-ontruimingsinstallaties te voorzien van een inspectiecertificaat afgegeven door een onafhankelijke ISO17020 type A geaccrediteerde instelling, geheel volgens de CCV-inspectieregeling (zie Bouwbesluit 2012 artikel 6.32).
Hiermee beoogt het bouwbesluit een gedegen gebruik van het object (beheerfunctie) alsmede jaarlijks en deugdelijk onderhoud waarna het geheel opnieuw wordt geïnspecteerd. Het certificaat moet er dus toe leiden dat alle installaties altijd in nominale staat verkeren en het gebruik past bij de oorspronkelijke afspraken op basis waarvan de installaties zijn ontworpen of waarbij de installaties worden aangepast aan een mogelijk gewijzigd gebruik. Ook is er aandacht voor bouwkundige maatregelen. Binnen inspectie wordt derhalve het gehele BIO-spectrum (bouwkundig/installatietechnisch/organisatorisch) beoordeeld. Een prima stap derhalve naar een veiliger Nederland.

De mens is en blijft de belangrijkste factor bij het ontstaan van een brand en de gevolgen van een brand.
Ik hoef u niet uit te leggen waarom dit zo is. Inspectieregelingen zijn derhalve nodig om een minimaal niveau en zo dus onze veiligheid te kunnen (blijven) garanderen.

Inspectiecertificering
De eisen rondom inspectiecertificering voor brandveiligheid
Download het whitepaper
Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail
Spreek met onze specialist
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Contact ons