Vluchtveiligheid versus brandveiligheid

Erik Peeters | 10 februari 2022

Onlangs heb ik een artikel gelezen van het verbond van Verzekeraars met als titel “vluchtveiligheid is niet hetzelfde als brandveiligheid”. In het artikel werd uitgelegd dat voldoen aan vluchtveiligheid in de praktijk niet altijd genoeg is en blijkt in de praktijk dat door te voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit, behorend bij vluchtveiligheid, panden waarin branden plaatsvinden ook sprake is van grote schade. Niet alleen materieel maar ook omgeving, milieu, etc.

Knipsel-1

Ik begrijp dat een dergelijke organisatie met het oog op schadebeperking naar brandveiligheid kijkt en deze afzet tegen de eisen uit het Bouwbesluit welke grotendeels gebaseerd zijn op vluchtveiligheid. Ik wil echter nog een stap verder en wil daarom de vraag stellen of wij wel voldoende veiligheid bieden aan aanwezige personen als het gaat om maatregelen welke het Bouwbesluit beschrijft ten aanzien van vluchtveiligheid.

Temeer daar op dit moment bijna 20% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is. Hiermee willen wij niet zeggen dat deze mensen niet zelfredzaam zijn, maar het is wel waarschijnlijk dat een gedeelte van deze bevolkingsgroep verminderd of niet-zelfredzaam is. Deze groep ‘ouderen’, zoals het er zich naar uit laat zien, zal de komende tijd alleen nog maar toenemen. Tenslotte worden wij ook met de dag ouder en onze bevolking vergrijst. Hoe kunnen wij deze kwetsbare groep beschermen en ervoor zorgen dat zij veilig kunnen vluchten bij brand?

Wat zijn de brandveiligheidseisen in een gebouw

Het Bouwbesluit omschrijft het minimumniveau ten aanzien van brandveiligheid. Hierbij is uitsluitend beoogd het voorkomen van slachtoffers (vluchtveiligheid maar ook hulpdiensten) en het voorkomen van brandoverslag naar de buren.

Ten aanzien van het voorkomen van slachtoffers wordt daarom veel waarde gehecht aan de maximaal toegestane vluchtweglengte en de samenstelling van materialen aanwezig in de vluchtweg c.q. de afscherming van de vluchtweg naar de omgeving. Belangrijk hierbij is dat de maatregelen gebaseerd zijn op het zelfredzaam zijn van de gebruiker van het betreffende object, dus ook bewoners en zoals we steeds vaker tegenkomen de reeds gepensioneerde medewerkers die toch nog een aantal dagen wenst te blijven werken. Hierbij wordt er ook vanuit gegaan dat men elkaar helpt.

De maximaal toegestane vluchtweglengte bedraagt in de meeste gevallen 30 meter en is gebaseerd op het gegeven dat een gezond (zelfredzaam) persoon 30 seconden de adem kan inhouden en vlucht met een gemiddelde snelheid van 1 m/s.

Bovendien schrijft het Bouwbesluit voor dat er sprake moet zijn van brandcompartimentering en subbrandcompartimentering. Hierbij is met het uitkomen van NEN6075 ook bouwen op basis van rookdichtheid zeer actueel. Tevens dienen te openen delen in een brandwerende scheiding zelfsluitend te zijn en dienen inmiddels ook woningtoegangsdeuren zelfsluitend te zijn.

Verplichting zelfsluitende woningtoegangsdeuren

Deze verplichting is van vrij recent. In het recente verleden was zelfsluitendheid van woningtoegangsdeuren niet verplicht en ging men ervan uit dat een vluchtend persoon de deur achter zich dicht trekt.

Onderzoek heeft aangetoond dat door het zelfsluitend uitvoeren van deuren de kans op verspreiding van rook in vluchtroutes, in geval van brand, een stuk kleiner is. Deze eis is derhalve vanaf 01-01-2020 geldend op brandwerende woningtoegangsdeuren in woongebouwen met inpandige ontsluitingsvormen zoals corridor, centrale hal of atrium.

Opmerking:
De aanleiding voor de wijziging is vooral gebaseerd op het veiliger willen maken van woon- gebouwen voor zelfstandig wonende ouderen. Deze eis is overigens in 2014 al ingevoerd voor woningdeuren van woningen gelegen in een portiekflat.

Rook blijft de grootste bedreiging

Uitgangspunt in de bouwregelgeving (behoudens enkele uitzonderingen zoals celfunctie) is dat de gebruikers in staat zijn zelf of met onderlinge hulp het gebouw tijdig te verlaten in geval van een brand. Dit gaat echter niet meer op als een groot deel van de bewoners verminderd zelfredzaam is.

Het IFV heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van rook ten gevolge van een brand in een woongebouw. Ook VIPA (België) heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan en ook deze resultaten zijn inmiddels gepubliceerd. Rook blijkt voor ons allen de grootste bedreiging en we weten allemaal: waar rook is, is vuur.

Colt pleit dan ook voor verregaandere maatregelen met betrekking tot ontvluchting. Vooral in omgevingen waar sprake is van verminderd redzame personen. Wat is jouw mening hierover? Spreek een van onze specialisten of download onze nieuwe brochure Brandveiligheid.

New call-to-action

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail