• Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog
 • Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog

Colt Blog

Thermische energie opslag: toepasbaar in de industrie?

Posted by Kees Sietsma on May 2, 2017 8:15:00 AM

In vrijwel ieder gebouw zorgen de omstandigheden — zowel buiten als binnen — ervoor dat er in de ochtenduren een tekort aan energie is, terwijl er ’s middags energie over is. Dit overschot aan energie wordt over het algemeen ‘weggegooid’. Wat is er, als het over energiebesparing gaat, effectiever dan de energie die je over hebt te gebruiken waar je energie tekort komt? Deze energie dient opgeslagen te worden in een zogenoemde thermische energieopslag. Een zoutbuffer is een goede methode om deze energie op te slaan, maar wat zijn de voordelen van deze methode? En is het toepasbaar in de industrie?

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Duurzaam produceren

Nut en noodzaak van klimaatbeheersing in hotels en zorg

Posted by Colt International on Jan 12, 2016 9:41:11 AM

Bij klimaatsystemen in hotels en in de zorg staat comfort centraal. In hotels betekent dit bijvoorbeeld een geluidsarm klimaatsysteem dat zorgt voor een aangename temperatuur. Die aangename temperatuur is in de zorg meer dan enkel comfort. Het is pure noodzaak! Kwetsbare ouderen reageren nu eenmaal extremer op temperatuurschommelingen, dan gezonde jongeren. Zo extreem dat een hittegolf vaak vele levens eist. Welke eisen stellen hotels en zorginstellingen aan klimaatbeheersing? Daar ga ik in deze blog verder op in.


Read More

Topics: Klimaat utiliteitsbouw, gezond binnenklimaat

Building Holland: energieneutraal in 2020 met Concept EcoVision

Posted by Colt International on Mar 24, 2015 2:00:00 PM
 
Duurzame én gezonde gebouwen verspillen geen energie! Dat is het uitgangspunt waarop het Colt Concept EcoVision is gebaseerd. Het Concept EcoVision omvat vrijwel iedere techniek waarmee het binnenklimaat in de utiliteitsbouw geregeld wordt. Colt EcoVision zoekt de optimale verhouding tussen het verminderen van de energiebehoefte, het uitwisselen van energie, het bufferen én het hergebruiken van energie. Het is een samenspel van zowel traditionele systemen zoals natuurlijke ventilatie en zonwering met moderne systemen voor koeling en verwarming als ook zeer innovatieve systemen die een laag energieverbruik combineren met een goede luchtkwaliteit en een hoog comfort.
Building Holland is hét platform om de nieuwste ontwikkelingen en inzichten over duurzaamheid te delen. Op stand 11.129 is dat met name de visie achter het Concept EcoVision. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:  
Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Buitenzonwering, gezonde gebouwen, gezond binnenklimaat

Verbod op R22: van de regen in de drup?

Posted by Colt International on Mar 17, 2015 2:00:00 PM

We hebben er al eerder over geschreven, maar het kan niet vaak genoeg onder de aandacht gebracht worden: sinds 1 januari 2015 is het verbod op het koudemiddel R22 van kracht! Het middel zelf, maar ook koudemiddelen waarin R22 gemengd is, mogen niet meer bijgevuld worden en zelfs niet afgepompt worden voor onderhoudswerkzaamheden. Een klimaatinstallatie, gevuld met R22 kan bij een lekkage dus niet meer gerepareerd worden. Zolang er geen problemen zijn met de installatie, is er niets aan de hand. Een klimaatinstallatie met R22 mag ook na 1 januari gewoon blijven draaien volgens de Europese wetgeving. Echter bij veel bedrijven kan het uitvallen van de koelinstallatie de continuïteit ernstig schaden. Een ongewenst situatie. Maar wat doe je er aan?

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

Microwarmtepomptechniek wint innovatieprijs 2015

Posted by Colt International on Jan 27, 2015 2:00:00 PM

Op de BAU in München werd vorige week de BAKA Award 2015, dé Award voor product innovatie,  toegekend aan het Colt ClimaTower systeem. De prijs werd uitgereikt door Dr. Barbara Hendricks, federaal minister van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, waarbij ze sprak over ‘de sleutelrol voor klimaatbeheersing en het energiebeleid’ in de bouwsector. Het ClimaTower systeem levert een uitstekende bijdrage aan energiebesparing. De brede inzetbaarheid, ook in andere toepassingen zoals studentenwoningen, ziekenhuizen en appartementencomplexen tonen het grote energiebesparende potentieel van de ClimaTower aan. En dit heeft de jury overtuigd.


Micro warmtepomptechniek is basis voor energieneutraal hotel
De microwarmtepomp werd ontwikkeld voor toepassing in hotels. Zeker in een hotel zijn de eisen aan de klimaatinstallatie hoog. Kamers moeten een standaard temperatuur hebben, er mogen geen tochtverschijnselen optreden, er mag geen geluidoverlast ontstaan. Bovendien moet een klimaatinstallatie esthetisch weggewerkt worden. De microwarmtepomp is een centraal onderdeel van een energieconcept. Het is een compacte warmtepomp voor de koeling en verwarming van een kamer én opslagsysteem voor warm tapwaterbereiding. De microwarmtepompen worden via een koudemiddelvrij, watervoerend 2-pijps ringleidingnet aangesloten en kunnen onderling warmte, koude en energiestromen in het gebouw verplaatsten en uitwisselen. Wanneer vraag en aanbod van energie constant zijn, houdt het systeem zichzelf in balans. Overtollige energie wordt opgeslagen in thermische buffers (water en PCM) die door hun opslagtemperatuur van 12° – 18° nauwelijks energie verliezen. 

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, gezonde gebouwen, Microwarmtepomp

Test je kennis over de winst van een gezond binnenklimaat

Posted by Colt International on Nov 25, 2014 2:00:00 PM

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een citaat van de Romeinse hekeldichter Juvenalis uit de eerste eeuw van onze jaartelling. De oorspronkelijke betekenis was dat we moesten bidden voor een gezonde geest en een gezond lichaam. De uitleg die wij er aan geven, dat het een niet zonder het ander verkregen kan worden, stamt uit het einde van de negentiende eeuw. Waar het in de geschiedenis wellicht niet altijd eenvoudig te beoordelen was of er een gezonde geest in een lichaam zat, zijn tegenwoordig de factoren die het geestelijk welzijn al dan niet goed doen een stuk duidelijker. Om het lichaam ook fysiek gezond te houden, spelen weer andere invloeden een rol. Zo is het binnenklimaat in de gebouwen waar men leeft en werkt van cruciaal belang voor zowel een gezond lichaam als een gezonde geest.

 

Read More

Topics: Klimaat utiliteitsbouw, Duurzame werkomgeving, Klimaat kantoren, gezonde gebouwen, gezond binnenklimaat

F-gassenverordening: natuurlijke koudemiddelen hebben de toekomst

Posted by Colt International on Nov 11, 2014 2:00:00 PM

Wist u dat we wereldwijd jaarlijks zo’n 80 a 90 Megaton koudemiddel uitstoten? En dat de afbraak van synthetische koudemiddelen meer dan 1000 jaar duurt? Dat daarom de Europese Unie de nieuwe F-gassenverordening heeft opgesteld en dat de nieuwste versie per 1 januari 2015 van toepassing is? De nieuwe regelgeving geldt voor alle koudemiddelen die onder de noemer gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) vallen en is vooral gericht op het verminderen van HFK-lekkage en het afbouwen van het op de markt brengen van koudemiddelen met een hoge GWP (Global Warming Potential) -waarde. Veel klimaatinstallaties maken nog gebruik van deze koudemiddelen. De restricties die Europa oplegt, dagen de markt echter uit om nieuwe duurzame technieken te omarmen.

Global Warming Potential (GWP)

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen

Workshop: de winst van een gezond binnenklimaat

Posted by Colt International on Oct 28, 2014 2:00:00 PM

Duurzaam bouwen en gezondheid. Steeds vaker worden deze twee begrippen in één adem genoemd. Waar het begrip Duurzaam Bouwen de hype voorbij is en meer en meer verankerd raakt in het bewustzijn van de sector, is gezondheid dé nieuwe trend in de bouwwereld. We moeten vooral niet vergeten dat duurzaamheid over meer gaat dan energie besparen en materialen die lang mee gaan. Een duurzaam gebouw is ook een gezond gebouw. Maar in hoeverre leveren de investeringen in het gezonde duurzame gebouw hun geld op? Zijn duurzame gebouwen duurder en wordt de investering terugverdiend in de exploitatiefase? Wat is de uiteindelijke meerwaarde van gezonde gebouwen?

De WGBC zet in hun nieuwste rapport Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building de effecten van een gezond gebouw op een rij. Vanuit de visie: ‘De kosten van werknemers bedragen 90% van de operationele kosten van een onderneming. Dus iedere verbetering die de gezondheid, het comfort en productiviteit van werknemers ten goede komt, heeft grote financiële gevolgen.’ Het lijkt een open deur. Gezonde medewerkers zijn productiever, gezonde medewerkers zorgen voor een lager ziekteverzuim. Het economisch voordeel is duidelijk. Toch is het lang zo geweest dat de effecten, zeker de financiële effecten, van gezondere en comfortabele gebouwen minder tastbaar waren dan de effecten van besparingen op energieverbruik. Dit kwam onder andere door het feit dat gezondheid, comfort en productiviteit nu eenmaal moeilijker meetbaar waren en een goed binnenklimaat lastig kwantificeerbaar. Zo veel factoren een gezond binnenklimaat bepalen, zo weinig was er over bekend. Maar het tij keert. Mede doordat mensen steeds bewuster worden van de omgeving waarin ze werken en de invloed die dit heeft op hun gezondheid. Niet alleen de WGBC vestigt er nu de aandacht op, maar ook andere onderzoeken tonen de sterke relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat en de gezondheid, productiviteit en ziekteverzuim van werknemers aan.

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Duurzame werkomgeving

Koelen en verwarmen kantoren met restenergie en energie-uitwisseling

Posted by Colt International on Oct 14, 2014 2:00:00 PM

Koude en warmte uit het productieproces gebruiken om de kantoren te koelen en verwarmen. Slimme energie-uitwisseling maakt dit mogelijk. Fonterra en A-Ware gaan een duurzame samenwerking over de erfgrens aan en gebruiken restenergie uit de fabriek van Fonterra om de kantoren te verwarmen en koelen. Hoe? Lees hieronder hoe de installateur vertelt over een boeiend project.

Waar de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra en de Nederlandse A-Ware Food group al samenwerken voor de bouw van de nieuwe ingrediëntenfabriek voor Fonterra en een eigen kaasfabriek voor A-Ware, is onlangs besloten die samenwerking nog verder uit te breiden. De kantoren van beide ondernemingen zullen worden voorzien van het Colt Caloris Hybrid klimaatsysteem dat volledig op de restenergie uit de fabriek van Fonterra zal werken. “Een duurzame én economische keuze.” volgens Hans Fijlstra, directeur van Installatiebedrijf Bakker, de installateur van het systeem.

Read More

Topics: Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Duurzame werkomgeving, Klimaat kantoren

Oververhitting in passages: waar natuurlijke ventilatie tekort schiet, biedt adiabatische koeling uitkomst

Posted by Colt International on Jul 29, 2014 2:00:00 PM

Steeds vaker krijgen de passages in publieke gebouwen zoals woonzorgcentra, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen een glasoverkapte  passage. In een eerder artikel schreven we al over hoe we een comfortabel klimaat in atria kunnen bewerkstelligen door natuurlijke of mechanische ventilatie. In passages gaan dezelfde principes op. Ook hier heeft de lichte ruimte een positief effect op de comfortbeleving van de bezoeker, maar kan in de zomermaanden de temperatuur hoog oplopen. Afhankelijk van de ruimte en de warmtelast kan het ventilatiesysteem tekort schieten en zonder extra voorzieningen is de kans op oververhitting groot. In sommige gevallen is dit niet wenselijk en moet het systeem een handje geholpen worden om de temperatuur naar een aangenaam niveau te verlagen.

Read More

Topics: Ventilatie, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, RWA, Brandveiligheid, Energie besparen, Adiabatische koeling

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs