Overdrukinstallatie aansturen middels branddetectiesystemen

Stan Veldpaus | 16 juni 2020
Colt overdruk Blanke Top Cadzand

Colt-Blanke-Top-Cadzand-overdruk

In de praktijk zijn er schrijnende situaties waarbij brandveiligheid en/of rookveiligheid enorm wordt onderschat. Veel rookbeheersingsmaatregelen zijn niet altijd goed toegepast op de werkelijke situatie. Tijdens het vluchten bij een brand gaan de klachten namelijk grotendeels over rook en niet over vuur. Een overdrukinstallatie aansturen middels branddetectiesystemen zou een van de oplossingen kunnen zijn. Maar wat is precies een overdrukinstallatie en hoe gaat dat in zijn werk?


Wat is een overdrukinstallatie en en hoe werkt de aansturing?

Een overdrukinstallatie is in de basis een ‘slapende installatie’; een niet-actieve installatie waarvan je hoopt dat je hem nooit hoeft te gebruiken. Mocht je de overdrukinstallatie toch nodig hebben – om de vluchtweg of het trappenhuis rookvrij te houden – dan moet de installatie ‘gewekt’ worden.

In de regelgeving is voorzien dat een branddetectiesysteem de overdrukinstallatie moet aansturen. Normaal gesproken schrijft de NEN2535 in Nederland de uitvoering van branddetectiesystemen voor. Maar als het branddetectiesysteem enkel de overdrukinstallatie hoeft aan te sturen, is het branddetectiesysteem uit te voeren in een vereenvoudigde vorm.

Vereenvoudigde vorm branddetectiesysteem

In NEN2535 is voorzien in Bijlage C (informatief): ‘schakelingen met zelfstandige automatische rookdetectie’. Het branddetectiesysteem heeft dan de vorm van een rookschakelaar; bij de detectie van rook hoeft de installatie uitsluitend te ‘schakelen’. Maar wat staat er nu precies in bijlage C?

  • De rookmelder moet voldoen aan NEN-EN 54-7 (puntrookmelders);
  • Voor het schakelen van een overdrukinstallatie moet zich minstens één rookmelder aan het plafond voor iedere toegang tot het trappenhuis bevinden;
  • De afstand van de rookmelder tot de wand, waarin zich de betreffende deur(en) bevindt, moet ten minste 0,5 meter zijn en mag ten hoogste 2,5 meter bedragen. Als er zich tussen 0,5 meter en 2,5 meter een toegangsdeur tot de aangrenzende ruimte bevindt die niet met automatische melders is beveiligd, moet de rookmelder zich voor deze deur bevinden;
  • Bij een storing in de installatie (kortsluiting, draadbreuk, uitname detector) moet de overdrukinstallatie automatisch worden geactiveerd.

OPMERKING: hoofdstuk 9 van NPR6095-2:2012 blijft onverkort van toepassing. Hierin staat beschreven dat de overdrukinstallatie uit te voeren is met een handbediening, de branddetectie dient te voldoen aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd PvE, storingsmeldingen dienen te worden doorgemeld, openingen in de overdrukruimte automatisch dienen te worden gesloten.

Programma van Eisen

Het branddetectiesysteem is nu dus uitgevoerd als rookschakelaar voor de activering van de overdrukinstallatie. Daarom is het branddetectiesysteem – als deze uitsluitend tot doel heeft de overdrukinstallatie aan te sturen – te integreren in het inspectiecertificaat van de overdrukinstallatie. Dit betekent dan ook dat de eisen waaraan de installatie moet voldoen, omschreven mogen worden in het Programma van Eisen (PvE) van de overdrukinstallatie. Voor de brandmeldinstallatie / rookschakelaar is dan geen separaat PvE nodig.

Doormelding storingen

Doormelding van brandalarmen naar de alarmcentrale van de brandweer is niet vereist bij deze vereenvoudigde vorm. Het doorgeven van storingsmeldingen naar een 24-uurs bemand ontvangststation wel. Het gaat dan om dit soort storingen:

  • er is sprake van een breuk of kortsluiting in de transmissieweg;
  • er is geen voeding;
  • er is een melder uitgedraaid.

Bovendien dient de overdrukinstallatie niet alleen bij een brandmelding in bedrijf te komen, maar ook:

  • bij een storing of uitschakeling van een meldergroep waarin de rookmelders in de nabijheid van de sturende installatie zijn geprojecteerd;
  • bij het uitdraaien van een melder.

‘Simpele’ brandmeldinstallaties?

Juist omdat er sprake is van een vereenvoudigde uitvoering van het branddetectiesysteem valt vaak de keuze op ‘simpele’ brandmeldinstallaties. Deze installaties schieten helaas vaak te kort en zijn niet in staat om gegeven storingen door te melden of de overdrukinstallatie aan te sturen bij het uitzetten van een meldergroep, een storing in een meldergroep of bij het uitdraaien van een melder. Het opwaarderen van het systeem leidt dan tot hoge kosten. Om dit te voorkomen, is het van groot belang om de geldende eisen te achterhalen en op basis hiervan de juiste componenten te selecteren. Ook verdient het aanbeveling – al is dit geen vereiste – om een aantal slow-whoop sirenes in het trappenhuis op te nemen. De kosten zijn in deze situatie relatief klein en elke gebruiker die tijdig is gealarmeerd, is er één!

Meer lezen over dit thema? Download onderstaand het document Onder Druk Presteren.  Wil je eens over sparren en de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

New Call-to-action

 

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail