Optimale prestatie van brandveiligheidssystemen met RAMSHEC

Erik Peeters | 28 februari 2017
tunnel-ventilatie.jpg

tunnel-ventilatie.jpgBij brandveiligheidssystemen is het cruciaal dat ze optimaal presteren om de veiligheid van mensen te waarborgen. Dit optimale presteren dient de installatie te bewerkstelligen gedurende zijn gehele levensduur. Het verdient dus aanbeveling inzicht te krijgen in deze levensduur en niet alleen na te denken over de realisatie van de installatie, maar ook inzicht te krijgen in energieverbruik, onderhoudbaarheid, beheersbaarheid, vervangbaarheid en uiteraard ook het kostenplaatje. Een methode om dit proces te realiseren is RAMSHEC. In de infrastructuur en bij grotere bedrijven is het een ingeburgerde methode, maar bijvoorbeeld in de bouw kennen we nog weinig voorbeelden. Wat is RAMSHEC precies en hoe werkt het in de praktijk?


Wat is RAMSHEC?

RAMSHEC heeft grote raakvlakken met TCO (Total Costs of Ownership) en LCC (LifeCycleCosts). De afkorting RAMSHEC staat voor:

Reliability: betrouwbaarheid
De waarschijnlijkheid dat een brandveiligheidssysteem een vereiste functie kan uitvoeren onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

Availability: beschikbaarheid
Het vermogen van een brandveiligheidssysteem in een toestand te zijn om de vereiste functie onder bepaalde omstandigheden op een bepaald moment of gedurende een bepaalde tijdsinterval uit te voeren, ervan uitgaande dat de vereiste externe hulpbronnen zijn verschaft.

Maintainability: onderhoudbaarheid
De waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren

Safety: veiligheid
Het vrij zijn van onaanvaardbare risico's in termen van letselschade aan mensen

Health: gezondheid
Het vrij zijn van onaanvaardbare risico's met betrekking tot de gezondheid van gebruikers.

Environment: omgeving/milieu
Het vrij zijn van onaanvaardbare risico's met betrekking tot de omgeving.

Costs: kosten
De kosten die gemoeid zijn met het ontwerpen, vervaardigen, gebruiken, onderhouden en verwijderen van een brandveiligheidssysteem

De informatie die je uit de RAMSHEC-analyse haalt kun je vertalen naar RAMSHEC-eisen. Bovendien kan de methode gebruikt worden om risico’s op prestatiegebied te beheersen en zwakke punten in het ontwerp van een systeem te vinden. Met RAMSHEC kun je een maximale oplossing voor een brandveiligheidssysteem realiseren voor nu en voor de toekomst.

 

Is een RAMSHEC-specialist vereist?

RAMSHEC is een specialisme en vergt in principe specialisten om het concept uit te werken. Toch kan met beperkte kennis en gezond boerenverstand zonder tussenkomst van een specialist en op basis van het RAMSHEC gedachtegoed al veel worden bewerkstelligd. Vanzelfsprekend dien ik op te merken dat met de tussenkomst van een RAMSHEC specialist nog meer verbeteringen mogelijk zijn.

En hoe kan het toepassen van RAMSHEC nu beter worden uitgelegd dan aan de hand van een (praktijk)voorbeeld.


RAMSHEC in de praktijk

Bij een recent project, bestaande uit tien locaties, diende elke locatie voorzien te worden van een rookbeheersingssysteem. Op voorhand zou dat betekenen dat er in totaal 120 brandgasventilatoren nodig zouden zijn in zestien verschillende uitvoeringen. Op basis van een RAMSHEC-analyse bleek echter dat met veel minder middelen, hetzelfde resultaat en daarmee een optimale prestatie kon worden behaald.

Op basis van de RAMSHEC-analyse is in dit project gekozen voor uniformiteit: 120 identieke ventilatoren gebaseerd op de, qua capaciteit, grootst benodigde selectie.

In het kader van beheer en onderhoud moet een rookbeheersingssysteem drie keer per jaar op volle capaciteit getest worden. Dit testen kan in dit onderhavige project, om uiteenlopende redenen, uitsluitend in de nachturen worden uitgevoerd. Dit heeft hinderlijke geluidsoverlast voor de omwonenden tot gevolg. Op basis van de analyse is echter gekozen om de ventilatoren aan te sturen door een frequentieregelaar. Hierdoor is het mogelijk om de installatie twee van de drie draaimomenten op een lagere frequentie en dus een lager geluidsvermogen te testen. De onderhoudstest (één keer per jaar) dient op vol vermogen te geschieden. De overlast voor omwonenden is hierdoor teruggebracht van drie testen naar één.

Bovendien bleek uit de analyse dat ten gevolge van de keuze voor uniforme ventilatoren op alle locaties van het project sprake was van overcapaciteit. Deze overcapaciteit is zodanig dat bij uitval van een ventilator nog steeds sprake is van voldoende capaciteit en dus een veilige situatie. Hierdoor behoeft niet direct geacteerd te worden bij een storing en heeft de gebruiker voldoende tijd om vervanging over reparatie te organiseren. Dit is zeer gewenst om dat door het karakter van de locaties het niet eenvoudig is om een ventilator binnen 24 uur te vervangen. Ook is er per kritisch onderdeel slechts één spare part nodig in plaats van tien.

Door in een vroegtijdig stadium ook de onderhoudsafdeling van de opdrachtgever bij de engineering te betrekken is het mogelijk geweest de onderhoudbaarheid en bereikbaarheid nadrukkelijk te verbeteren. Hierdoor is slechts beperkte tijd op locatie benodigd voor preventief- en correctief onderhoud.


Wat heeft de RAMSHEC-methode bij dit specifieke project opgeleverd?

Op basis van de RAMSHEC-methode is in dit project gekozen voor uniformiteit en extra techniek en dat heeft verschillende voordelen:

  • Er is per kritisch onderdeel slechts één spare part nodig, waardoor de onderhoudskosten verlagen
  • (Kritische) onderdelen welke nu en in de toekomst direct door de leverancier geleverd kunnen worden behoeven niet als spare part aangeschaft te worden
  • De gebruiker heeft voldoende tijd om een reparatie of vervanging te organiseren
  • De aanloopstromen zijn gereduceerd
  • De geluidsoverlast in de omgeving wordt beperkt
  • Alle software is identiek
  • De onderhoudskosten zijn rereduceerd
  • De levensduur van de installatie is verlengd

Bovenstaande resultaten zijn gerealiseerd zonder tussenkomst van een RAMSHEC deskundige, maar uitsluitend door met alle betrokken partijen en door met gezond boerenverstand de problematiek in beeld te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat met hulp van de deskundige op het gebied van RAMSHEC nog verdere verbeteringen haalbaar zouden zijn geweest.


De kosten betalen zich snel terug

Vanzelfsprekend was er bij het toepassen van de RAMSHEC-methode bij dit project sprake van hogere stichtingskosten (realisatie). Echter, een redelijk eenvoudige rekensom leerde al dat deze kosten na acht onderhoudscycli waren ‘terugverdiend’. En dat op een brandveiligheidssysteem met een verwachte levensduur van 25 jaar!

Bovenstaand voorbeeld bewijst dat het toepassen van de RAMSHEC-methode op brandveiligheidssystemen loont! Heb je hier vragen over? Dan kun je altijd contact opnemen met onze specialisten of download de brochure Service & Onderhoud hieronder.

Download de Service & Onderhoud brochure

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail