RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 3 min lezen

Noodzaak: betrek de installatie specialist vroeg bij het ontwerpproces

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 13 oktober 2015

Depositphotos_25671165_s-2015Het ontwerpen van rookbeheersingssystemen is werk van specialisten. Het is een voorbeeld van een installatie waarmee gelijkwaardige veiligheid kan worden gecreëerd. Denk hierbij aan verlenging van loopafstanden, vergroten van brandcompartimenten, weglaten van voorportalen bij trappenhuizen etc.

Het komen tot de brandveiligheid van een bouwwerk is een samenspel tussen gebouweigenaar, architect, adviseurs, installateurs, inspectiebureaus en bevoegd gezag noodzakelijk. Echter, in de praktijk komen deze partijen niet vroeg genoeg bij elkaar. Bovendien botsen de ideaalbeelden van deze partijen vaak en dit kan problemen opleveren. In deze blog bespreek ik het belang van vroegtijdige samenwerking in het bouwproces en de meerwaarde van de installatie specialist.

Verschillende idealen

Tijdens het ontwerpproces van een gebouw werken veel partijen samen. Zo is er de gebouweigenaar. Die zoekt naar een zo groot mogelijk gebruiksoppervlak en zo flexibel mogelijk indeelbare ruimten. Oftewel, zo min mogelijk trappenhuizen en brandscheidingen. De architect geeft invulling aan deze wensen en ontwerpt een gebouw met grote open ruimten, prachtige zichtlijnen en maximaal gebruik van daglicht. Vervolgens rijkt de brandveiligheidsadviseur gelijkwaardige oplossingen aan waarmee de grenswaarden uit het Bouwbesluit kunnen worden opgerekt zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het brandveiligheidsniveau. Zodanig dat de wensen van de eigenaar en creativiteit van de architect tot uitvoering gebracht kunnen worden.

De brandveiligheidsadviseur

In de gevallen waar een rookbeheersingssysteem als gelijkwaardige oplossing wordt toegepast, ontwerpt de brandveiligheidsadviseur het systeem vaak tot op het niveau van positionering en capaciteiten van de toe- en afvoeropeningen. Dit gebeurd om tot een concrete uitvraag te komen.

De installatie specialist

Colt International wordt als installatie specialist regelmatig gevraagd een prijs af te geven op basis van ontwerpen van derden. Deze ontwerpen kunnen naar ons oordeel dan ook vaak beter. Ook beoordelen wij of het betreffende ontwerp te certificeren is.

Onafhankelijkheid

Eigenlijk dient het ontwerp nog voor dat er offertes worden opgevraagd te worden beoordeeld door een onafhankelijke partij zoals het bevoegd gezag of een inspectie instelling. Vaak is dit in de fase waarin het project verkeerd nog niet mogelijk. Om er zeker van te zijn dat er sprake is van een certificeerbare rookbeheersingsinstallatie, komen wij graag in deze fase, als installatie specialist, inbeeld. Wij begrijpen het belang van een onafhankelijk brandveiligheidsadviseur en snappen dat de brandveiligheid van een object veel meer facetten bevat dan het rookbeheersingssysteem.
Wij willen graag naast de adviseur staan en er al in het stadium voor offerteaanvraag op toe zien dat de puntjes op de i gezet worden met betrekking tot het rookbeheersingssysteem. Dit in het belang van de klant maar ook in ons eigen belang. Voor de klant omdat een late beoordeling leidt tot installaties die lastig of niet tot certificering komen. Voor Colt want het bezorgt  rookbeheersingssystemen een slecht imago.

Waardevolle ervaring

Het is logisch dat een brandveiligheidsadviseur niet over de specifieke kennis beschikt van de installatie specialist welke dagelijks met “zijn” systemen bezig is. Naast de normering voor het ontwerp zijn een aantal zaken met betrekking tot rookbeheersingssystemen minder eenduidig geregeld:

  • De inspectieregeling kent “harmonisatie afspraken voor inspectie op afgeleide doelstellingen”. Deze bieden ruimte om op enkele zaken af te wijken van het gestelde in de norm.
  • De norm geeft geen concrete cijfers voor de brandgrootte en het brandvermogen waarmee gerekend dient te worden. Om te komen tot een realistische risico-inventarisatie wordt er gebruik gemaakt van een groot aantal internationale normen en naslagwerken.
  • Interactie tussen rookbeheersingssystemen en de - op het eerste oog conflicterende - installaties zoals sprinkler, blusgas en watermist.
  • Gevallen van “common practice”. Er zijn nog enkele gevallen waar de norm iets onredelijks voorschrijft en waar de markt op een werkbare manier mee omgaat. Deze zaken hopen we met een herziening van de norm te corrigeren maar vooralsnog bestaan ze en is gepast advies hierin één van onze meerwaarden.

Bovenstaande zaken maken specifieke ervaring van de installatie specialist onmisbaar. Hier komt bij dat de installatie specialist vanuit het normcommissie werk in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd is over aankomende wijzigingen van de normen waar direct op geanticipeerd kan worden. Dit is met name van belang bij lang lopende ontwerp/bouw trajecten. 

Wat is jouw ervaring met het samenspel tussen verschillende partijen als het gaat om gebouw ontwerp en brandveiligheid?

Case Study De La Salle

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus