Middentunnelkanaal - wat moet je doen voor overdruk?

Stan Veldpaus | 5 november 2019
34

34In het geval van het uitbreken van een brand in een tunnel is het van essentieel belang dat men veilig kan vluchten. Elk land heeft daarvoor zijn eigen regelgeving. Hiervoor geldt wel dat de maximale vluchtafstand gewaarborgd moet zijn en dat de vluchtwegen gevrijwaard zijn van rook. Vluchten in tunnels kan in de basis op een aantal manieren, hier ga ik in onderstaand blog verder op in.

Ventileren van tunnels – prestatie

Als we spreken over het ventileren van een tunnel zelf, dan geldt in Nederland dat tunnels die langer zijn dan 500 meter moeten worden voorzien van mechanische ventilatie (zie ook Bouwbesluit artikel 3.32, lid 7).

Meestal wordt daarom voorzien in langsventilatie. Deze mechanische langsventilatie is er veelal ook voor bedoeld dat mensen voor de brandhaard veilig kunnen vluchten en dat hulpdiensten met de wind in de rug de brandhaard kunnen benaderen. Door de mechanische ventilatie is het gedeelte voor de brand gevrijwaard van rook en het gedeelte achter de brand zal gevuld zijn met rook.  Ook de mensen achter de brand moeten kunnen vluchten en daarom worden op bepaalde afstand vluchtdeuren voorzien die toegang verlenen tot de veilige ruimte. Voorbeelden hiervan zijn een speciaal hiervoor gecreëerde vluchtgang of de naastgelegen tunnelbuis, welke te bereiken is middels cross-over of nooddoorgang [NDG].

Voor de vluchtgang geldt dat deze veelal bij brand op overdruk wordt gezet om te zorgen dat rook en hitte uit de tunnel niet in de vluchtgang kunnen binnenbrengen. De prestatie die deze overdrukinstallatie zal moeten leveren is het creëren van een luchtsnelheid over de geopende deur van de vluchtweg naar de tunnel om indringen van rook te voorkomen. De luchtsnelheden dienen echter niet te hoog te zijn omdat de vluchtende personen tegen deze luchtstroom over de deur of door de gang moeten vluchten. De luchtsnelheden zijn dan ook gemaximaliseerd tot 6 meter per seconde over de deur en 2,5 meter per seconde over de doorsnede van de vluchtgang op 1,8 m boven loopniveau.  

 

De techniek voor tunnelventilatie

Om de luchtsnelheid te realiseren wordt gebruik gemaakt van mechanische luchttoevoerventilatie. Om er zeker van te zijn dat je onder alle omstandigheden deze luchttoevoervoorzieningen ter beschikking hebt, wordt veelal voorzien in een run- en standby fan. In de praktijk betekent dit dus dat je twee identieke ventilatoren opstelt welke allebei afzonderlijk in benodigde luchttoevoerdebiet kunnen voorzien. Deze ventilatoren worden vervolgens boven, naast of achter elkaar geplaatst waarbij geldt dat als één van de ventilatoren defect raakt, de andere direct de functie overneemt.

Echter, de langsstuwdrukventilatie in de naastgelegen tunnel zal rook en hitte een bepaalde richting opduwen. Veelal betreft dit de uitgang van de betreffende tunnelbuis. Mocht de aanzuigvoorziening van de overdrukinstallatie vlakbij deze uitgang gelegen zijn, dan bestaat het gevaar dat de rook door de toevoerventilator wordt aangezogen met als gevolg dat de vluchtgang alsnog wordt verrookt. Uiteraard is dit onwenselijk.

In deze situatie wordt daarom aan de tegenoverzijde nogmaals voorzien in een run- en standby ventilator. Uitsluitend de ventilator gelegen aan de niet met rook belaste zijde, zal bij een brand in de tunnel worden geactiveerd.

IMG_4090_aangepastRun- en standby ventilatoren t.b.v. overdruk

Voorkomen moet worden dat de drukopbouw in de vluchtgang ten gevolge van de toegevoerde lucht té hoog wordt waardoor vluchtende personen vanuit de tunnel naar de vluchtgang de deur niet meer kunnen openen. De deur draait immers naar de vluchtgang en daarom wordt continue het drukverschil tussen tunnel en vluchtgang  gemonitord.

Is het drukverschil té hoog dan wordt de ventilator afgetoerd en wordt er een deur geopend, waardoor het drukverschil zal vervallen waarna de ventilator direct weer wordt opgetoerd. Een alternatief in sturen op drukverschil is het voorzien in een drukontlatingsklep. Het teveel aan toegevoerde lucht wordt dan via een opening naar buiten afgelaten. Is de druk in de tunnel weer op een acceptabel niveau dan wordt deze opening automatisch gesloten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over tunnelventilatie? Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de speciale pagina over tunnelventilatie en overdrukinstallaties in tunnels.

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail