Dodelijke brand in escaperoom te Polen

Stan Veldpaus | 12 februari 2019
vluchtroute_brand_overdrukinstallatie

In een escaperoom in Polen heeft brand gewoed en zijn er helaas slachtoffers te betreuren.vluchtroute_brand_overdrukinstallatie

Naar aanleiding van dit drama heeft onze overheid dan ook besloten om ook in Nederland alle escaperooms te controleren. Duidelijk geval van “als het kalf verdronken is, dempt men de put”.

Voorts zijn dit controles welke haaks staan op de visie van de overheid immers men wil dereguleren en de verantwoordelijkheid neerleggen daar waar deze hoort.

Brandveiligheid blijft vaak beperkt tot het Bouwbesluit

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid / zorgplicht welke geldt voor gebouweigenaren wordt verwezen naar het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit vormt een pakket aan maatregelen welke geacht worden een minimale ondergrens te vormen. Ten aanzien van brand heeft onze overheid 2 hoofddoelen voor ogen. Het voorkomen van slachtoffers (niet alleen gebruikers maar ook hulpverleners) en het voorkomen van brandoverslag naar het belendende perceel.

Ook bij de aangekondigde controles vormt het Bouwbesluit de leidraad en is men van mening dat als het geheel aan het bouwbesluit voldoet, er dan sprake is van een veilige situatie.

Echter het Bouwbesluit vormt, zoals gesteld, het minimale niveau. Iedereen is vrij en het is in de meeste situaties zelfs aan te bevelen, om bovenwettelijke maatregelen te treffen. De eigenaresse van een escaperoom in Utrecht, welke na aanleiding van de aangekondigde controles, hiertoe werd geïnterviewd, gaf dan ook nadrukkelijk aan dat men aanvullende maatregelen had getroffen. Juist omdat in een escaperoom sprake is van afwijkende omstandigheden. Denk hierbij aan het op slot zijn van deuren, personen welke onbekend zijn met de omgeving, personen met spanning vanwege het spel, het veelal ontbreken van daglicht, enzovoorts. Maatregelen welke men daarom getroffen heeft, zijn deuren welke ten alle tijden, ondanks het karakter van het spel,  geopend kunnen worden en permanent cameratoezicht vanuit een bemande controleruimte. Hulde dus voor deze verantwoordelijke ondernemer.

 

Veiligheidsnormen worden niet altijd nageleefd

Maar niet alleen de brand in de escaperoom in Polen maar ook andere recente branden laten zien dat het minimale niveau in veel gevallen niet toereikend is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vluchten van minder of niet zelfredzame personen (bejaardenhuizen, kinderdagverblijven, psychiatrische instellingen) of afwijkende omstandigheden (zoals het geval was in de escaperoom).

Maar ik doel ook op bedrijfscontinuïteit, milieuschade, sociale schade, economische schade en duurzaamheid.

Een brand is niet alleen een aanslag op het slachtoffer of de eigenaar maar zeker ook op de omgeving en de samenleving. De brand in Polen raakt een ieder, maar het raakt zeker ook eenieder bij een brand in een industriepand. Ook als er geen slachtoffers vallen. Recente ramingen laten zien dat de economische schade ten gevolge van een brand in sommige gevallen 4 tot 5 maal groter is dan de schade welke daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Deze kosten dragen wij dus, de samenleving.

Brandveiligheid is een keuze echter mijn inziens onvoldoende verankerd in ons dagelijks zijn.

Investeren in persoonlijke veiligheid willen we veelal wel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de airbag in de auto, de fietshelm of het reflecterende hesje. Maar investeringen doen waardoor anderen minder hinder hebben van de calamiteit waar jij door getroffen wordt, lijkt een ver van mijn bed show. Waarom?

Ben je het eens met het bovenstaande, of slaan wij de plank mis? Breng ons op de hoogte van jouw visie!

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail