oneens (1).jpg
RWA, Brandveiligheid • 5 min lezen

Dit kun je doen bij een conflict rondom inspectiecertificering

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 5 december 2017

conflict inspectiecertificeringZoals al vaker door mij op dit medium aangegeven is met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 ook de wijze van certificering van brandveiligheidsinstallaties gewijzigd.
Het Bouwbesluit schrijft nu voor dat alle installaties moeten worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema. Dit betekent dat de certificering uitgevoerd dient te worden door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau.

De kans bestaat echter dat een artikel, eis of norm door verschillende partijen anders wordt geïnterpreteerd of dat je het niet eens bent met het besluit van de inspectie-instelling — hoe deskundig dan ook. Wat kun je dan doen om toch tot een geldig inspectiecertificaat te komen?


De afgeleide doelstellingen voor inspectiecertificering zijn uitgebreid

Inspectiecertificering van rookbeheersingssystemen geschiedt op basis van een afgeleide doelstelling. Tot voor kort was er sprake van twee afgeleide doelstellingen:

 1. Tijdig in voldoende mate warmte en rook afvoeren of het tijdig en in voldoende mate tegenhouden van rook om veilig vluchten mogelijk te maken, binnen de context van het basis ontwerp.
 2. Tijdig in voldoende mate warmte en rook afvoeren om een binnenaanval door de brandweer mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp.

De twee onderstaande aanvullende doelstellingen zijn vooralsnog in behandeling:

 1. Warmte en rook in voldoende mate afvoeren om na het blussen van de brand door de brandweer nazorg mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp
 2. Het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object in geval van blootstelling aan een brand waardoor de kans op brandoverslag wordt geminimaliseerd. En schade aan het bouwwerk en/of object wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp.


Wat te doen als een norm, artikel of eis rondom inspectiecertificering onduidelijk is

Als de afgeleide doelstelling(en) bekend is/zijn wordt het ontwerp vervaardigd en de installatie gerealiseerd overeenkomstig de hiervoor aangewezen normen. Een overzicht van de normen vind je hier terug.

De inspectie-instelling toetst de installatie op basis van het onderstaande stappenplan:
 • Vaststellen normatief kader
 • Inspectie basisontwerp (uitgangspunten, berekeningen / CFD)
 • Inspectie detailontwerp (apparatuur keuze, schema’s en tekeningen)
 • Initiële inspectie

Vastgestelde normen vormen de basis voor het ontwerp en de realisatie. Ondanks dat de norm zeer zorgvuldig tot stand komt, bestaat de mogelijkheid dat een eis of artikel niet éénduidig is of door de partijen verschillend wordt geïnterpreteerd.

Indien de inspecteur in de praktijk tegen een situatie aanloopt waar de norm onduidelijk is wordt er gebruik gemaakt van een harmonisatie afspraak of een interpretatie van de norm/het voorschrift. Harmonisatie vindt op 3 niveaus plaats:

 • Tussen inspecteurs verbonden aan dezelfde inspectie-instelling (collega’s)
 • Tussen de inspectie-instellingen onderling
 • Tussen inspectie-instelling en het CCV

Op het derde niveau, tussen de inspectie-instellingen en het CCV, worden harmonisatie  afspraken opgesteld, in overleg met het betrokken deskundigenpanel.

Dit deskundigenpanel valt onder verantwoordelijkheid van CCV. De deskundigen die actief zijn in dit panel komen vanuit diverse disciplines. Denk aan inspectie-instellingen, adviesbureaus, brandweer of bevoegd gezag en rookbeheersingsbedrijven of brancheverenigingen. De uiteindelijk geselecteerde deskundigen zijn al jaren in het vakgebied actief en beschikken over ruim voldoende ervaring, vaardigheden en kennis.

“Het deskundigenpanel Rookbeheersingsinstallaties (RBI) heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht gekregen om interpretatievraagstukken te beantwoorden over de toepassing van normen en voorschriften voor rookbeheersingsinstallaties”

Nadat het verzoek tot harmonisatie of interpretatie door het deskundigenpanel is ontvangen, buigen ze zich over het betreffende vraagstuk. Het genomen besluit wordt als ‘harmonisatie afspraak’ of ‘interpretatiebesluit’ door het CCV gepubliceerd. Vanaf publicatiedatum is het besluit bindend.

Een harmonisatie afspraak geldt vooral bij inspectie en is bedoeld om ervoor te zorgen dat verschillende inspecteurs volgens dezelfde methode inspecteren. Een interpretatiebesluit is bedoeld om onduidelijkheden in de norm op te lossen.Maar het Deskundigenpanel CCV doet meer

De kans bestaat dat je het niet eens bent met het besluit — hoe deskundig genomen dan ook — van de inspectie-instelling.

Er zijn dan een aantal wegen die je kunt bewandelen:
1: Je gaat in discussie met de betreffende inspectie-instelling
2: Je vraagt een second opinion aan van een tweede geaccrediteerde inspectie instelling

3: Je legt het conflict voor bij het deskundigenpanel van de CCV. Het uiteindelijke oordeel hiervan is bindend.


Mocht om wat voor reden dan ook het niet mogelijk zijn om tot certificering te komen, dan heb je nog altijd de mogelijkheid dit te bespreken met het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag heeft de bevoegdheid om de conclusie(s) naast zich neer te leggen en de voor jouw situatie van toepassing zijnde brandveiligheidsniveau voor akkoord te verklaren.

Het voldoen aan de eisen van inspectiecertificering blijkt in de praktijk voor veel partijen sowieso niet eenvoudig. Vaak ontbreekt informatie over het waarom (het doel) van de betreffende installatie, zijn ontwerpstukken en uitgangspunten niet te achterhalen, is de techniek niet van deze tijd of is het gebruik of lay-out van de betreffende installatie niet meer overeenkomstig de oorspronkelijke uitgangspunten.


Om dit proces voor jou makkelijker te maken hebben wij alle ins en outs rondom inspectiecertificering op een rij gezet. Zodat je onder andere weet welke stappen je moet doorlopen om tot een geldig certificaat te komen. Krijg inzicht in alle facetten van inspectiecertificering om tot een geldig certificaat te komen — vraag het whitepaper aan.

 

New Call-to-action

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus