Een brandveilige omgeving in een atrium: kies voor een RWA systeem

Erik Peeters | 15 augustus 2017
sutfene-zutphen-rookschermen.jpg

sutfene-zutphen-rookschermen.jpgIn de utiliteitsbouw — bijvoorbeeld woonzorgcomplexen, winkelcentra en ziekenhuizen — wordt vaak gebruik gemaakt van een atrium. Dit zijn complexe gebouwen wat betreft brandveiligheid, omdat het vaak meerdere bouwlagen bevat die samenkomen in de open ruimte — het atrium. Vluchtwegbeveiliging heeft prioriteit als het om brandveiligheid in atria gaat.  Dit houdt in dat voor gebruikers in geval van brand een rookvrije zone gecreëerd moet worden — zodat ze het gebouw veilig kunnen ontvluchten. Maar dat is zeer complexe materie. Lees in dit blog waarom een rook- en warmteafvoersysteem in veel gevallen de beste oplossing is.

 

Een RWA systeem gaat uit van het ergste geval

Het ontwerpen van een rook- en warmteafvoersysteem gebeurt veelal middels de NEN 6093 norm. Conform deze norm wordt met alle relevante ontwerpgegevens, zoals oppervlakte, hoogte doorstroomopeningen binnen- en buitengevels, diepte balkon/galerij, scheidingsconstructies, vereiste rookvrije zone, rooklaagdiepte etc., rekening gehouden.

Bij het ontwerpen van een RWA systeem voor een atrium wordt altijd uitgegaan van het 'worst case scenario'. Veelal is dit een brand in een nevenruimte op het laagste niveau — omdat hier de opstijgende rook de meeste bijmenging van koude omgevingslucht krijgt. Daardoor is het volume groter en de thermische eigenschap kleiner. Door uit te gaan van het slechtste scenario weet je zeker dat in geval van brand de veiligheid van gebruikers te allen tijde gewaarborgd is.

 

Rook moet voldoende ruimte hebben om te bufferen

Ondanks dat er grote hoeveelheden rook worden afgevoerd zal een gedeelte van de rook zich ophopen onder het dak. Dit is geen probleem mits de eigenschappen van de rook hier geen aanleiding toe geven (denk hierbij aan bezwijking van de dakconstructie, straling vanuit de rooklaag op de vluchtende personen en zelfontbranding van materialen).

Hoe groter de ruimte is om te verzamelen — bufferen in vaktermen – hoe voordeliger dit is voor de uiteindelijke omvang van het RWA-systeem. Automatisch afrolbare of vaste rookschermen kunnen hier uitstekend voor worden benut.

 

Luchttoevoer is essentieel

Om rook af te voeren dient op laag niveau lucht toegevoerd te worden. Zonder voldoende luchttoevoer kan onderdruk ontstaan waardoor de rook terug naar beneden kan slaan en er geen sprake meer is van een veilige vluchtweg.

Een atrium is echter vaak deels of volledig ingesloten, waardoor natuurlijke luchttoevoer vaak een probleem is. Indien dit het geval is, kun je overstappen op een mechanisch afvoersysteem. Door het mechanisch afvoeren van rook en hitte, kan een kleinere natuurlijke luchttoevoer aangebracht worden (luchttoevoer over natuurlijke openingen op laag niveau mag tot 5 m/s). Hierbij dient men rekening te houden met een maximale luchttoevoersnelheid omdat deze snelheid het vluchten kan hinderen.


Het ontwerpen van een RWA systeem in een atrium is zeer complex

Omdat met zeer veel verschillende factoren rekeningen gehouden moet worden is het ontwerpen van een betrouwbaar en doelmatig rook- en warmteafvoersysteem zeer complex. Zeker gezien de criteria inzake rookvrije hoogte, rooktemperatuur en straling (niet besloten ruimte) welke een RWA systeem conform het Bouwbesluit dient te bewerkstelligen.

In sommige situaties is echter een alternatief brandveiligheidsconcept mogelijk dat minder complex is: het Doelmatig Rookvrij Atrium. Download het whitepaper en krijg inzicht in alle aspecten van dit alternatieve brandveiligheidsconcept.

 

Download het whitepaper

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail