Brand bouwmarkt Apeldoorn: een reflectie vanuit de Werkgroep RWA

Stan Veldpaus | 21 mei 2019
RWA tekening aangepast

Dinsdag 27 november 2018 woedde een grote brand bij een RWA tekening aangepastbouwmarkt in Apeldoorn. Deze bouwmarkt, gelegen op een industrieterrein en destijds (2004) één van de grootste bouwmarkten in Nederland, heeft een totaaloppervlakte van ca. 7.000 m2 inclusief verdiepingsvloeren, sociale ruimten en laad-/losruimte.

Brandcompartimenten en gelijkwaardigheid

Conform het indertijd vigerende Bouwbesluit mocht de maximale brandcompartimentgrootte 1.000 m2 bedragen. Het realiseren van brandmuren in een winkelruimte was echter voor de ondernemer ongewenst. Voor dit soort situaties biedt onze wetgeving een mogelijkheid om van de voorschriften af te wijken*, zie de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit (indertijd §1.3, artikel 1.5).

In de nota van toelichting behorende bij dit artikel wordt vervolgens, ten aanzien van het overschrijden van de maximaal toegestane brandcompartimentgrootte onder andere verwezen naar het rapport van ingenieurs/adviesbureau SAVE, genaamd "Beheersbaarheid van brand; bouwstenen voor regelgeving", gepubliceerd in oktober 1995. Dit rapport biedt handvaten voor het ontwerpen van een groot brandcompartiment met het oog op het beperken van het uitbreiden van brand.

Vuurbelasting bepalend voor gelijkwaardigheidsoplossing

De methodiek, zoals beschreven in voornoemde rapportage, behelst het in kaart brengen van de totale hoeveelheid energie (vuurbelasting) die vrij kan komen bij een brand in het betreffende brandcompartiment. Dit is een optelsom van:

  • energie aanwezig aan het gebouw (denk hierbij aan dakbedekking, deuren, kozijnen, verlichting, isolatie, etc.);
  • de energie aanwezig in alle 'losse' materialen in het gebouw (stellingen, producten, tafels, stoelen, pallets, etc.)

Dit wordt vertaald naar een te verwachten brandduur in minuten. In het model uitgedrukt in kilogram vurenhout equivalent (19 MJ =  1 kg vh/m2 = 1 minuut brandduur).

Vervolgens wordt middels een formule bepaald of de gewenste brandcompartimentgrootte, in relatie tot de aanwezige vuurbelasting, acceptabel is. Blijkt de aanwezige vuurbelasting te groot, dan kan 'compensatie' worden verkregen door het toepassen van maatregelen. Eén van deze maatregelen is het toepassen van voorzieningen die de mogelijkheid bieden op een succesvolle binnenaanval.

Brandmeldinstallatie

Hiervoor dient tenminste te worden voorzien in een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding naar de brandweeralarmcentrale (BAC). De inrichting, het gebruik en de voorzieningen dienen zodanig te zijn dat een brand binnen een inzettijd van 7 minuten bereikbaar (water op het vuur) is en voldoende garanties biedt dat een brand met één autospuitbemanning beheersbaar is.

Rook- en WarmteAfvoerinstallatie

Voorts wordt gesteld dat een RWA (Rook- en WarmteAfvoer) installatie een oplossing biedt voor brandbestrijding (beperken van brand, goed zicht en acceptabele temperatuur).

Bouwmarkt Apeldoorn

Voor deze bouwmarkt in Apeldoorn gold dat de te verwachten vuurbelasting te groot was in relatie tot de gewenste brandcompartimentgrootte. Men had indertijd, op basis van het voornoemde model, drie keuzes.

1: compartimenteren in relatie tot de vuurbelasting (tenminste 2 brandcompartimenten)

2: het voorzien in een sprinklerinstallatie

3: het voorzien in een RWA + BMI met doormelding naar BAC

Het onderverdelen in brandcompartimenten was vanwege de bedrijfsvoering ongewenst (opstelling producten-stellingrij- padenplan). De opdrachtgever gaf de voorkeur aan optie 3, onder meer omdat hij hiermee meer vrijheid had bij de inrichting van zijn bouwmarkt.

Met het oog hierop werd gekozen voor een gecertificeerde RWA installatie aangestuurd vanuit een gecertificeerde BMI. Een veel toegepaste, gewaardeerde combinatie.

Conform de geldende rekenregels (Beheersbaarheid van Brand uitgave 1995, Reken- Beslismodel uitgave 1995, NEN 6093;1995 en het indertijd vigerende NEN 2535) is e.e.a. vervolgens uitgewerkt en ter goedkeuring aan het bevoegde gezag aangeboden. Deze heeft het advies vervolgens beoordeeld, akkoord bevonden en vergund. Hierbij dient wel de opmerking gemaakt te worden dat Brandweer Apeldoorn vraagtekens zette bij de inventarisatie vuurbelasting en de te verwachten brandgrootte ad 25 m2. Met de brandweer werd daarom indertijd de afspraak gemaakt de inventarisatie op te stellen conform een bepaalde looproute in de winkel zodat de inventarisatie eenvoudig gecontroleerd kon worden. Ook werd afgesproken de controle na realisatie ook daadwerkelijk zo uit te voeren. Bij de uitkomst van de controle bleek dat de vuurlast lager was dan de vooraf ingediende inventarisatie.

Brandveiligheidsdoelstellingen behaald?

De geëiste hoofddoelstellingen, voorkomen van slachtoffers en het voorkomen van het overslaan van brand naar belendende percelen zijn gehaald. Het geïnstalleerde RWA-systeem heeft dus naar behoren gefunctioneerd. Echter, vinden we dit in de huidige tijd nog wel voldoende?

Duurzaamheid/MVO meenemen in regelgeving

We zijn ons in de huidige maatschappij steeds meer bewust van de gevolgen die een brand kan hebben voor de omgeving en het milieu. Schade aan een gebouw, de inventaris maar ook schade m.b.t. omzetverlies. Daarnaast heeft een brand vaak ook negatieve effecten voor ons milieu. Denk bijvoorbeeld aan verontreiniging ten gevolge van bluswater.

We vragen ons daarom af of het niet tijd wordt om naast brandveiligheid ook duurzaamheid én maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze regelgeving op te nemen? Wil je eens sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze brandveiligheidsspecialisten.

Spreek met een brandveiligheidsspecialist

* Aan een in het tweede tot en met zesde hoofdstuk gesteld voorschrift dat moet worden toegepast om te voldoen aan een met betrekking tot een bouwwerk of een gedeelte daarvan gestelde eis, behoeft niet te worden voldaan, voor zover anders dan door toepassing van dat voorschrift het bouwwerk of het betrokken gedeelte daarvan ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift.

 

Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband Werkgroep RWA

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail