Ventilatie, Brandveiligheid • 2 min lezen

Bovengronds parkeren: mooi, groen en veilig?

Colt International - gepubliceerd op 6 januari 2015

7125Parkeergarages kunnen we vandaag de dag niet meer wegdenken uit stedelijke gebieden. We worden steeds mobieler en de behoefte aan parkeergelegenheid wordt daarmee steeds groter. Er moeten nieuwe parkeerruimtes komen, bestaande parkeervoorzieningen moeten uitgebreid en/of gerenoveerd worden. Feit is dat niet alleen het volume omhoog moet, maar dat ook de gebruikerseisen steeds hoger worden. Iedereen wil zijn auto liefst op een ruime, lichte en goed geventileerde plek kwijt. Een parkeergarage anno 2015 wordt door de gebruiker als welkom, veilig en comfortabel ervaren.

 

Die veilige en comfortabele parkeerplek vinden we niet alleen in de moderne nieuwe parkeergarage onder de grond, waar de erkende stuwdrukventilatiesystemen zorgen voor een sociaal veilig gebouw. Gelukkig niet want dan zou het tekort aan parkeerplaatsen enorm zijn en de tarieven niet meer betaalbaar. Ook de bovengrondse parkeergarage wint aan populariteit. De nadelen van ondergronds, zoals de grond die vol zit met kabels en leidingen, komen tegenover de voordelen van bovengronds te staan. Niet alleen kunnen we boven de grond gebruik maken van natuurlijke ventilatie (wat appelleert aan de vraag naar duurzaamheid) ook de esthetiek van deze tijd krijgt bovengronds een kans. Zo worden grijze parkeerkolossen omgetoverd tot weelderig groene gevels. Mooi en groen. Zeker. Maar hoe zit het met de veiligheid?

Bovengrondse parkeergarages: minimale eisen

Voor het parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages zijn prestatie-eisen en aanbevelingen vastgelegd in de norm NEN 2443. Deze norm is bedoeld als toetsingskader (dus niet als programma van eisen) voor diegenen die betrokken zijn bij het ontwerpen van parkeervoorzieningen. Denk hierbij aan overheid, projectontwikkelaar, ontwerper, belegger, beheerder etc. In de norm zijn per type parkeervoorziening de minimale eisen terug te vinden. Zo zijn ook de minimale ventilatie-eisen voor de bovengrondse parkeergarage hier terug te vinden. Voldoet de parkeergarage aan de hieronder genoemde punten, dan hoeft geen aanvullende ventilatie aangebracht te worden:

  1. Ten minste 2 tegenover elkaar gelegen staande wanden moeten buitenwanden zijn en  voorzien zijn van niet voor lucht afsluitbare openingen;
  2. De tegenover elkaar staande  buitenwanden, waarin niet voor lucht afsluitbare openingen voorkomen, mogen voor tenminste twee zijden van de garage niet meer dan 54 m van elkaar zijn verwijderd;
  3. De laagste vloer van de garage mag ten hoogste 1,3 m onder maaiveld zijn gelegen;
  4. Binnenwanden mogen voor de ventilatie geen beperking opleveren, te berekenen volgens  NEN1087;
  5. Bovendien moet aan één van onderstaande eisen worden voldaan:  

a: alle niet voor lucht afsluitbare openingen in de buitenwanden moeten per compartiment  samen 1/3 gedeelte of meer uitmaken van de totale oppervlakte van buiten- en binnenwanden die het compartiment begrenzen.

b: alle niet voor lucht afsluitbare openingen in twee tegenover elkaar gelegen staande wanden moeten per compartiment en voor elk van deze buitenwanden ten minste 2,5% bedragen van de bruto vloeroppervlakte van de garagevloer in het compartiment.

Open gedeelten van buitenwanden worden pas als zodanig beschouwd als de afstand tot de belendende bebouwing ten minste 5 m bedraagt. Wordt er een jaloezievormige bescherming tegen weersinvloeden aangebracht dan moet de vereiste open ruimte loodrecht op de schoepen worden gemeten.

Ventilatie-eisen voor parkeergarages is één. In een tijd, echter, dat de gebruiker een bepaalde mate van comfort en esthetiek wil ervaren, wordt ook de aankleding van de ruimte van wezenlijk belang. Wanden worden voorzien van esthetische al dan niet geperforeerde gevelbeplating, jaloezieën of gaas begroeid met flora. Aan de bouwkundige eisen wordt nog steeds voldaan, maar de vraag rijst of er nog altijd sprake is van een veilige omgeving?

Open de leaflet hieronder voor meer informatie over mogelijkheden voor parkeergarage ventilatie bij bovengronds parkeren.

CTA Leaflet Structural-Z  

 

Picture of Colt International

Colt International