Geur bestrijden met best beschikbare techniek: plasmafiltratie

Colt International | 9 september 2014

Fabrieken die luchtjes of stank verspreiden, daar zit niemand op te wachten. Ook niet als het om de geur van gebakken koekjes of cacao gaat. Zoals in het Radio 1 programma Dit is de dag van 1 september jl. gezegd werd: "Dat klinkt lekkerder dan het is. De mensen in de stad zijn er klaar mee." In het programma een interview met milieuwethouder Dick Emmer uit Zaanstad die in zijn stad het aantal mensen dat hinder heeft van geur omlaag wil brengen. “Of iets stinkt
of niet is een heel persoonlijke beleving” vertelt Emmer. “Kenmerkend voor Zaanstad is dat veel bedrijven tussen of vlak bij de woningen staan. Geur kan tot overlast leiden.” Het is niet zijn bedoeling de fabrieken te weren uit de stad, maar om ze te stimuleren om de best beschikbare technieken om geuruitstoot te verminderen te gaan toepassen. Deze best beschikbare technieken worden volgens Emmer opgenomen in de milieuvergunning volgens de normale richtlijnen.

Geuroverlast verminderen

Natuurlijk zijn het niet alleen de koekjesfabrieken in de Zaanstreek die te kampen hebben met het geurprobleem. Ook andere branches in de voedingsmiddelenindustrie (denk bijvoorbeeld aan de aardappelverwerking of koffiebranderijen), in de metaal- en kunststofindustrie verspreiden geuren in al dan niet dichtbevolkte gebieden. Gelukkig leiden niet alle geuren tot stankoverlast. Of geur als hinderlijk wordt ervaren, hangt af van verschillende factoren zoals de aard, de duur en de frequentie van de geuremissie. Geuren ontstaan door een chemische of biologische reactie van bacteriën en stoffen. Vaak is de oorsprong natuurlijk, zoals bijvoorbeeld de biologische afbraakprocessen in compostering of afvalverwerking. Maar ook bij andere industriële processen kunnen vluchtig organische verbindingen vrijkomen of aan fijnstof gebonden geurstoffen. In de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) zijn beoordelingen van geursituaties opgenomen die bij het bepalen van de eisen voor een milieuvergunning de richtlijn vormen.

Best beschikbare techniek: plasmafiltratie

In het interview wordt gesproken over ‘de best beschikbare techniek om geuruitstoot te verminderen’. Welke techniek dat in de praktijk is, hangt van de situatie af. Veel van de bekende gangbare technieken, zoals aktieve koolfiltratie, concentratie, thermische en katalytische naverbranding, biotechnologie of gaswassing maken gebruik van nageschakelde technieken. Deze technieken pakken de geuremissies niet bij de bron aan en hebben om die reden vaak voorreiniging nodig om te voorkomen dat de apparatuur vervuilt of een katalysator om de overgebleven stoffen alsnog te oxideren. Een nog relatief onbekende techniek om geur te bestrijden is plasmafiltratie. Bij plasmafiltratie, een niet nageschakelde techniek, worden zuurstofdeeltjes positief geladen en deze gaan een reactie aan met de geurmoleculen waardoor deze uiteen vallen in hun oorspronkelijke componenten en afgebroken worden. Omdat de geurmoleculen direct bij de bron worden afgebroken, is het rendement bijzonder hoog. Het kan bij de geurreductie van bijvoorbeeld organische afvalverwerking oplopen tot wel 95% en heeft bovendien een zeer laag energieverbruik. Overtuig je zelf en klik verder op:

Praktijkvoorbeeld bij Rotie: hoe plasmafiltratie de geur verwijdert in de verwerkingshal van gft-afval

 


Kasteel case study

 

 

 

Colt International
Colt International